Struktura własności kapitału zakładowego TP SA

(Wpis archiwalny w 2004r.)

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji (w szt.) Liczba głosów na Zgromadzeniu Wspólników Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wartość nominalna posiadanych akcji (w zł) Wkład do kapitału zakładowego
France Telecom SA* 475 000 000 475 000 000 33,93% 1 425 000 000 33,93%
Skarb państwa 55 535 908 55 535 908 3,87% 166 607 724 3,87%
Kulczyk Holding SA** 190 000 000 190 000 000 13,57% 570 000 000 13,57%
Akcjonariusze NRD reprezentowani przez Bank of New York 139 697 759 139 697 759 9,98% 419 093 277 9,98%
Reszta akcjonariuszy 679 464 092 679 464 092 38,65% 1 619 298 999 38,65%
CAŁKOWITY 1 400 000 000 1 400 000 000 100,00% 4 200 000 000 100,00%
  • Akcje TP SA (33,93%) należą bezpośrednio do „Compagnie Generale desCommunications Cogecom SA”, spółki zależnej France Telecom S.A.

** Akcje TP SA posiadają bezpośrednio Tele-Invest SA (10 %) oraz Tele-Invest II (dawniej Autopolska SA) (3,57 %), spółki zależne Kulczyk Holding SA

f: PhotoMIX-Company / pixabay