Połączenie spółek telekomunikacyjnych

TP S.A. oraz PTK Centertel połączą się w jedną spółkę

(wpis archiwalny z 12-lut-2013)

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 13 oraz § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.)

TP S.A. oraz PTK Centertel połączą się w jedną spółkę

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o podjęciu w dniu 11 lutego 2013 roku decyzji o zamiarze połączenia ze swoją spółką zależną Polską Telefonią Komórkową – Centertel sp. z o.o. („PTK Centertel” – w której TP S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach). Zamierzone połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy Kodeks spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku PTK Centertel na TP S.A. (łączenie przez przejęcie).  

Planowane połączenie ma na celu zintegrowanie w ramach jednego podmiotu głównych atutów, którymi dysponuje obecnie Orange Polska. Połączenie obu spółek przyczyni się w szczególności do:

  • Umocnienia wiodącej pozycji na kluczowych rynkach, przy wykorzystaniu konwergencji,
  • Rozwoju infrastruktury umożliwiającego zaoferowanie klientom konwergentnych rozwiązań technologicznych, wspierającego przewidywany znaczny wzrost wolumenu transmisji danych,
  • Dalszego ujednolicenia obsługi klienta, stosownie do konwergentnej oferty usług,
  • Oszczędności kosztowych, poprzez wzrost efektywności operacyjnej, integrację i uproszczenie procesów połączonego podmiotu.

TP S.A. i PTK Centertel są wiodącymi dostawcami usług telekomunikacyjnych w Polsce. TP S.A. dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez Internet („VoIP”). PTK Centertel świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA. Działalność obu spółek podlega regulacji i kontroli przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. TP S.A. i PTK Centertel są spółkami o znaczącej pozycji rynkowej na określonych rynkach. 

f: geralt / pixabay