Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy TP

Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy TP za czwarty kwartał i cały rok 2011.

Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy TP za czwarty kwartał i cały rok 2011.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.”, „TP”) przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy TP za czwarty kwartał i cały rok 2011.

Grupa TP ogłasza wyniki za 2011 rok, zgodne z założonymi celami

Kluczowe wyniki za 2011 rok:

 • spadek przychodów ograniczony do 4,1% rok-do-roku, wobec -5,1% w 2010
  • z wyłączeniem wpływu regulacji, przychody w 2011 spadły tylko o 2,6% rok-do-roku
  • przychody z telefonii komórkowej stabilne względem 2010 (wzrost o 3%, z wyłączeniem wpływu obniżek MTR)
 • poprawa w sferze komercyjnej: 326 tys. przyłączeń netto w segmencie komórkowym oraz 60 tys. nowych klientów w segmencie szerokopasmowym
 • skorygowana marża EBITDA1 na poziomie 36,3% przychodów, pomimo niekorzystnego wpływu różnic kursowych
  • z wyłączeniem różnic kursowych, marża EBITDA wyniosłaby 36,9%
  • spadek bazy kosztowej1 o 3,7%, odzwierciedla 182 mln zł oszczędności
 • zysk netto na poziomie 1,9 mld zł, a wskaźnik zysku na akcję 1,44 zł, wspierający zaproponowaną przez Zarząd2 dywidendę w wysokości 1,5 zł
 • osiągnięty cel całoroczny w zakresie przepływów pieniężnych: wolne przepływy pieniężne netto w 2011 roku na poziomie 2,4 mld zł
 • dobre wyniki operacyjne w połączeniu z kluczowymi osiągnięciami: umowa o współdzieleniu sieci z PTC, współpraca w zakresie usług telewizyjnych z TVN, uzgodnienie ze związkami zawodowymi redukcji zatrudnienia o 2 300 etatów
 • program skupu akcji własnych o wartości 800 mln zł rozpoczęty po sprzedaży spółki Emitel (z czego 200 mln zł zrealizowane w 2011 roku)
 • spór z DPTG zakończony na początku roku ugodą na kwotę 550 mln EUR w najlepszym interesie Spółki i akcjonariuszy

14 kw. 2011 z wyłączeniem rezerwy na restrukturyzację (-172 mln zł), zwiększenia rezerwy na roszczenia DPTG (-35 mln zł) i dodatkowych kosztów związanych ze zbyciem spółki Emitel (-5 mln zł); 2011 dodatkowo z wyłączeniem zysku ze sprzedaży udziałów w Emitel (+1,2 mld zł) oraz zawiązania rezerwy na karę nałożoną przez Komisję Europejską (-0,46 mld zł) – obie pozycje w 2 kw. Wyniki 2010 pro forma skorygowane o wyłączenie wyników spółki Emitel oraz z wyłączeniem rewizji rezerwy na roszczenie DPTG (-1,1 mld zł). Baza kosztowa do poziomu EBITDA.

2 Propozycja wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Źródło: Bankier.pl na podstawie: Komunikatów spółek (ESPI)

f: geralt / pixabay