Ciekawe zawody branży budowlanej

Mało kto wie o takich specjalizacjach. Kim jest inżynier kontraktu, a kim inspektor nadzoru inwestorskiego? Rola inżyniera kontraktu to odpowiedź na potrzeby branży inwestycji budowlanych.

Przepisy polskiego prawa budowlanego o nim nie wspominają, ale FIDIC już tak – a to na nich opartych jest wiele kontraktów. Warto wiedzieć, jakie pełni obowiązki – szczegóły poniżej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inżynier kontraktu nie jest pojęciem tożsamym z inspektorem nadzoru inwestorskiego, którego obowiązki można znaleźć w ustawie prawa budowlanego. Inspektor nadzoru budowlanego między innymi sprawuje kontrolę zgodności jej realizacji z przepisami, pozwoleniem na budowę lub projektem, a także zasadami wiedzy technicznej, przygotowuje i bierze udział w czynnościach odbioru obiektów budowlanych i ich przekazie do użytkowania, ponadto kontroluje jakość prowadzonych robót budowlanych i używanych podczas ich wykonywania materiałów. Jego obowiązek to również odbiór robót, uczestniczenie w odbiorach technicznych instalacji, przewodów kominowych i urządzeń technicznych, potwierdza usunięcie wad czy kontrolowanie rozliczeń budowy.

Obowiązki inżyniera kontraktu

Jaka jest rola inżyniera kontraktu? Wyjaśnienie można znaleźć w Warunkach Kontraktowych FIDIC – jest to spis postanowień umownych, które stosuje się w umowach o roboty budowlane czy też prace projektowe opracowywane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów. Mają one zapewnić ochronę interesów stron biorących udział w procesie budowlanym. Obecność inżyniera kontraktu to gwarancja, że inwestycja będzie ukończona zgodnie z wymogami kontraktu, a dokładne i rzetelne raporty pozwolą na sprawne rozliczenie dotacji z Unii Europejskiej.

Inżynier kontraktu powinien być zatem bezstronny i niezależny, jego głównym zadaniem jest równoważenie interesów zarówno inwestora, jak i wykonawcy. Często nie jest to jedna osoba, a grupa – każdy ma swoją specjalizację, ale ich wspólnym działaniem jest kontrola procesu inwestycyjnego. Inżynier – czy też grupa osób – prowadzi nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami budowlanymi oraz ich jakość.

Jeżeli wykorzystywane są fundusze unijne, powinien też sporządzać na bieżąco i starannie pełną dokumentację, która będzie przydatna podczas ich rozliczenia. Do jego obowiązków należy też sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszystkich formalności.

Szczegóły na stronie: https://budownictwo.dekra.pl/project-management.html

Lena.k, f: pashminu / pixabay