Urządzenia elektroniczne niewymagające pozwolenia

w myśl prawa telekomunikacyjnego art. 144 ustawy urządzenia,które nie wymagają pozwolenia na użytkowanie to:

 1. urządzeń radiowych przeznaczonych wyłącznie do odbioru,
 2. urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego:
  1. używanego przez zagraniczny statek powietrzny, morski lub statek żeglugi śródlądowej, zgodnie z międzynarodowymi przepisami radiokomunikacyjnymi, jeżeli urządzenie zostało dopuszczone do używania przez właściwy organ;
  2. używanego, zgodnie z przepisami międzynarodowymi, w służbie amatorskiej przez cudzoziemca oraz obywatela polskiego stale rezydującego za granicą podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jednorazowo pobyt taki nie jest dłuższy niż 90 dni;
  3. końcowego:
   1. dołączanego do zakończenia sieci telekomunikacyjnej, z wyłączeniem urządzeń stosowanych w służbie lotniczej, morskiej lub żeglugi śródlądowej,
   2. służącego do utrzymywania łączności z przebywającym krótkookresowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub znajdującym się na nim w tranzycie, zagranicznym pojazdem, statkiem powietrznym, morskim lub statkiem żeglugi śródlądowej, przytwierdzonego w sposób trwały do tego pojazdu lub statku, wykorzystującego międzynarodowo uzgodnione zakresy częstotliwości;
  4. wykorzystującego zakresy częstotliwości zarezerwowane na rzecz podmiotu uprawnionego do dysponowania częstotliwością, o ile rezerwacja częstotliwości przewiduje zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia i określa warunki wykorzystywania częstotliwości;
  5. będącego urządzeniem klasy 1;
 3. objętych Rozporządzeniem w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego.

Urządzenia klasy 1:

Urządzenia klasy 1 to telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe, wobec których państwa członkowskie UE nie stosują ograniczeń w zakresie wprowadzania ich do obrotu lub oddawania do użytku.

Szczegółowe specyfikacje interfejsów radiowych dla poszczególnych podklas, określające warunki używania urządzeń dostępne są pod adresem:

http://ec.europa.eu/docsroom/documents/26843

Dodatkowe informacje – Unijna Dyrektywa w w sprawie urządzeń radiowych (CZERWONA) pod tym linkiem: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/radio-equipment-directive-red_en

f: MaxwellFury / pixabay